A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
 2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
 3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
  1 Móz. 1,1., Ján. 1,1., Ján. 1,10.
 4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
  1 Móz. 4,4., 1 Móz. 4,5., Zsid. 12,24.
 5. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
  1 Móz. 5,24.
 6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
 7. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
  1 Móz. 6,13., 1 Móz. 6,14.
 8. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
  1 Móz. 12,1., 1 Móz. 12,4.
 9. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
  1 Móz. 35,27.
 10. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
 11. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.
  1 Móz. 17,17., 1 Móz. 17,19., 1 Móz. 21,2.
 12. Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
  1 Móz. 22,17.
 13. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, + hogy idegenek és vándorok a földön.
  1 Móz. 48,21., 1 Móz. 47,9.
 14. Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
 15. És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
  1 Móz. 12,1.
 16. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
  2 Móz. 3,6.
 17. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
  1 Móz. 22,2., 1 Móz. 22,9., 1 Móz. 22,12.
 18. A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
  1 Móz. 21,12., Róm. 9,7.
 19. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte.
 20. Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
  1 Móz. 27,28., 1 Móz. 27,39.
 21. Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
  1 Móz. 48,13., 1 Móz. 48,20.
 22. Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
  1 Móz. 50,24.
 23. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. +
  2 Móz. 2,2., 2 Móz. 1,22.
 24. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
  2 Móz. 2,10., 2 Móz. 2,11.
 25. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
 26. Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
 27. Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
  2 Móz. 2,15.
 28. Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
  2 Móz. 12,3., 2 Móz. 12,14.
 29. Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyeletlek.
  2 Móz. 14,22., 2 Móz. 14,29.
 30. Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
  Józs. 6,2.
 31. Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
  Józs. 2,1., Józs. 6,23.
 32. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
  Bir. 6,11., Bir. 4,6., Bir. 13,3., Bir. 13,5., Bir. 13,24., Bir. 13,25., Bir. 11,11., 1 Sám. 17,45.
 33. A kik hit által országokat győztek le, igazságokat cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. +
  2 Sám. 8,1., Dán. 6,16., Dán. 6,22.
 34. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek + táborait.
  Dán. 3,23., Dán. 3,27., Bir. 7,19., Bir. 7,21.
 35. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat; mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek.
  2 Kir. 4,20., 2 Kir. 4,36.
 36. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is;
  Jer. 20,2.
 37. Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,
 38. A kikre nem volt méltó e világ, bujdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban.
 39. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.
  1 Móz. 3,15.
 40. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.
  Csel. 3,14.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza