PÁL APOSTOLNAK A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által,
 2. Hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma;
 3. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a Krisztustól az én atyámfiaiért, a kik rokonaim test szerint;
 4. A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a + törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek;
  2 Móz. 4,22., 5 Móz. 7,6., Zsolt. 147,19.
 5. A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó + Isten. Ámen.
  Luk. 3,23., Ján. 1,1., Zsid. 1,8., Zsid. 1,9.
 6. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók;
  4 Móz. 23,19.
 7. Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod.
  1 Móz. 21,12.
 8. Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.
  Gal. 4,28.
 9. Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
  1 Móz. 18,10.
 10. Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól:
  1 Móz. 25,21., 1 Móz. 25,22.
 11. Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
  2 Tim. 1,9.
 12. Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
  1 Móz. 25,23.
 13. Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
  Malak. 1,2.
 14. Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
  5 Móz. 32,4., Jób. 8,3.
 15. Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
  2 Móz. 33,19.
 16. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
 17. Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
  2 Móz. 9,16.
 18. Annakokáért a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít.
 19. Mondod azért nékem: Miért fedd hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene?
  Péld. 21,30.
 20. Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így?
  Ésa. 45,9., Jer. 18,6.
 21. Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon?
 22. Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,
 23. És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene?
  Kol. 1,26., Kol. 1,27.
 24. A kikül el is hívott minket nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is,
 25. A mint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.
  Hós. 2,22.
 26. És lészen, hogy azon a helyen, a hol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
  Hós. 1,10.
 27. Ésaiás pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.
  Ésa. 10,22., Ésa. 10,23.
 28. Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a földön.
 29. És a mint Ésaiás megmondotta: Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.
  Ésa. 1,9., 1 Móz. 19,24.
 30. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot;
  Eféz. 2,1., Eféz. 2,3.
 31. Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.
 32. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,
  Luk. 2,34., 1 Kor. 1,23.
 33. A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.
  Ésa. 28,16.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza