PÁL APOSTOLNAK A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
 2. Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit.
  Róm. 9,4., Zsolt. 147,19., Zsolt. 147,20.
 3. De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét?
  Róm. 9,6., Róm. 11,29., 2 Tim. 2,13.
 4. Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és + győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
  Zsolt. 116,11., Zsolt. 51,6.
 5. Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
  Jób. 4,17., Jób. 4,18.
 6. Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot?
  1 Móz. 18,25.
 7. Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?
 8. Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.
 9. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak;
  Gal. 3,22.
 10. A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;
  Zsolt. 14,3., Zsolt. 53,2., Zsolt. 53,4.
 11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
 12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
 13. Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt.
  Zsolt. 5,10., Zsolt. 140,4.
 14. Szájok telve átkozódással és keserűséggel.
  Zsolt. 10,7.
 15. Lábaik gyorsak a vérontásra.
  Ésa. 59,7., Ésa. 59,8.
 16. Útjaikon romlás és nyomorúság van.
 17. És a békességnek útját nem ismerik.
 18. Nincs isteni félelem az ő szemök előtt.
  Zsolt. 36,2.
 19. Tudjuk pedig, hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
  Gal. 3,10., Gal. 3,22.
 20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete + a törvény által vagyon.
  Gal. 2,16., Róm. 7,7.
 21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; +
  Róm. 1,17., Csel. 10,43.
 22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség,
  Gal. 3,28.
 23. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
 24. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
  Róm. 5,1., Eféz. 2,8.
 25. Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
  1 Ján. 2,2.
 26. Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.
 27. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
  Róm. 4,2., 1 Kor. 1,29., 1 Kor. 1,31., Eféz. 2,9.
 28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
  Gal. 2,16.
 29. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
  Ésa. 49,6., Eféz. 4,5.
 30. Mivelhogy egy az Isten, a ki megtisztítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
  Róm. 4,11., Róm. 4,12., Gal. 3,8.
 31. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
  Gal. 3,24.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza