A LUKÁCS ÍRÁSA SZERINT VALÓ SZENT EVANGYÉLIOM

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. És lőn azok közül a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban, és és az evangyéliomot hirdeté, előállának a főpapok és az írástudók a vénekkel egybe,
  Mát. 21,23., Mát. 21,27., Márk. 11,27., Márk. 11,33.
 2. És mondának néki, így szólván: Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? vagy ki az, a ki néked ezt a hatalmat adta?
  Csel. 4,7., Csel. 4,10.
 3. Felelvén pedig, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek; mondjátok meg azért nékem:
 4. A János keresztsége mennyből vala-é, vagy emberektől?
  Márk. 11,30., Márk. 11,33.
 5. Azok pedig tanakodának magok közt, mondván: Ha ezt mondjuk: Mennyből; azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát néki?
 6. Ha pedig ezt mondjuk: Emberektől; az egész nép megkövez minket: mert meg van győződve, hogy János próféta volt.
  Mát. 14,5.
 7. Felelének azért, hogy ők nem tudják, honnét vala.
 8. És Jézus monda nékik: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket.
 9. És kezdé a népnek e példázatot mondani: Egy ember plántála szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazék.
  Ésa. 5,1., Ésa. 5,7., Mát. 21,33., Mát. 21,46., Márk. 12,1., Márk. 12,12.
 10. És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből; a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el.
  Márk. 12,2.
 11. És még másik szolgát is külde; de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsáták el.
  Mát. 24,31., Mát. 24,37.
 12. És még harmadikat is külde; de azok azt is megsebesítvén, kiveték.
 13. Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik.
  Ján. 3,16.
 14. De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt, mondván: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség!
  Zsid. 1,2.
 15. És kivetvén őt a szőlőből, megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal?
  Luk. 23,33., Zsid. 13,12.
 16. Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt + másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen az!
  Luk. 21,6., Luk. 21,22., Luk. 21,24., Mát. 23,37., Mát. 23,38., Mát. 21,42.
 17. Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé?
  Zsolt. 118,22.
 18. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
  Ésa. 8,14., Ésa. 8,15.
 19. És igyekeznek vala a főpapok és az írástudók kezeiket ő reá vetni azon órában; de félének a néptől; mert megérték, hogy ő ellenök mondta e példázatot.
 20. Annakokáért vigyázván ő reá, leselkedőket küldének ki, a kik igazaknak tetteték magokat, hogy őt megfogják beszédében; hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának.
  Mát. 22,15., Mát. 22,22., Márk. 12,13., Márk. 12,17.
 21. Kik megkérdezék őt, mondván: Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod:
 22. Szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?
 23. Ő pedig észrevévén álnokságukat, monda nékik: Mit kísértetek engem?
 24. Mutassatok nékem egy pénzt; kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré.
 25. Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek.
  Róm. 13,7.
 26. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt; és csodálkozván az ő feleletén, elhallgatának.
 27. Hozzá menvén pedig a sadduczeusok közül némelyek, a kik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt,
  Mát. 22,23., Mát. 22,32., Márk. 12,18., Márk. 12,27.
 28. Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye annak feleségét, és támasszon magot az ő testvérének.
  5 Móz. 25,5., 5 Móz. 25,6.
 29. Hét testvér vala azért: és az első feleséget vevén, meghalt magzatok nélkül;
 30. A másik vevé el azért annak feleségét, és az is magzatok nélkül halt meg;
 31. Akkor a harmadik vette el azt; és hasonlóképen mind a heten is; és nem hagytak magot, és meghaltak.
 32. Mind ezek után pedig meghalt az asszony is.
 33. A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülök? mert mind a hétnek felesége volt.
 34. És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak:
 35. De a kik méltókké tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak:
  Fil. 3,11., 2 Thess. 1,5.
 36. Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz: és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.
 37. Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja.
  2 Móz. 3,6.
 38. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.
 39. Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád!
 40. És többé semmit sem mertek tőle kérdezni.
 41. Monda pedig nékik: Mimódon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia?
  Mát. 22,42., Mát. 22,45., Márk. 12,35., Márk. 12,37.
 42. Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
  Zsolt. 110,1.
 43. Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
 44. Dávid azért Urának mondja őt, mimódon fia tehát néki?
 45. És az egész nép hallására monda az ő tanítványainak:
  Mát. 23,5., Mát. 23,7., Márk. 12,38., Márk. 12,39.
 46. Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első űlést, és a lakomákon a főhelyeket;
  Mát. 23,5., Mát. 23,7., Mát. 23,14.
 47. Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek.
  Mát. 23,14., Márk. 12,40.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza