PÁL APOSTOLNAK A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
  Kol. 1,5., Kol. 2,12., Kol. 2,20., Gal. 4,26., Fil. 3,14., 2 Kor. 4,18., 1 Kor. 2,9., Mát. 6,20., Mát. 6,33., Róm. 8,34., 1 Kor. 15,25., Zsolt. 110,1.
 2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
  Fil. 3,19., 1 Ján. 2,15., 1 Kor. 3,22., 1 Kor. 6,12., 1 Kor. 7,31.
 3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
  Kol. 3,1., Gal. 2,20., Róm. 6,10., Róm. 8,17., Róm. 14,9., 2 Kor. 13,4., 1 Ján. 3,2., 1 Kor. 1,7., Ján. 1,18.
 4. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
  Kol. 3,1., Kol. 3,3., Kol. 1,27., Ján. 14,6., Ján. 11,25., 1 Kor. 15,22., 1 Kor. 15,51., 1 Kor. 15,54., Róm. 8,17., Róm. 8,18., Róm. 8,19., 2 Kor. 5,1., Fil. 3,21.
 5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;
  Kol. 2,11., Róm. 7,5., Róm. 7,24., Gal. 5,17., Gal. 5,24., Róm. 8,10., Róm. 8,13., Mát. 5,29., Mát. 5,30., Mát. 18,8., Mát. 18,9., 1 Kor. 5,9., 1 Kor. 5,10., 1 Kor. 6,10., Mát. 6,24., Eféz. 5,5.
 6. Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
  Eféz. 5,6., 1 Thess. 1,10., Mát. 3,7.
 7. Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
  Kol. 2,20., Gal. 5,25.
 8. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
  Kol. 2,2., Kol. 3,11., Kol. 3,12., Kol. 3,15., Eféz. 4,22., Eféz. 4,25., Eféz. 4,29., Eféz. 4,31., Róm. 3,8.
 9. Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
  Kol. 3,8., Róm. 6,6., Róm. 7,6., Zsid. 8,13., Eféz. 4,22., Eféz. 4,25.
 10. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:
  Kol. 1,9., Kol. 1,10., Kol. 1,15., Kol. 1,16., Kol. 2,2., Kol. 2,3., Gal. 3,27., 1 Kor. 5,7., 1 Kor. 13,12., 1 Kor. 15,48., 1 Kor. 15,49., 2 Kor. 4,16., Róm. 12,2., Tit. 3,5., Eféz. 4,24.
 11. A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
  Gal. 3,28., Gal. 5,6., Gal. 6,15., 1 Kor. 12,13., Róm. 10,12., Eféz. 2,14., Csel. 10,34., Csel. 10,35.
 12. Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
  Kol. 3,8., 1 Pét. 1,15., 1 Pét. 1,16., Róm. 1,7., Róm. 5,5., Róm. 8,39., Eféz. 4,2., Eféz. 4,32., Fil. 2,1., Fil. 2,3., Gal. 5,22.
 13. Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
  Kol. 1,16., Eféz. 2,16., Eféz. 4,2., Mát. 18,32., Mát. 18,33., Fil. 2,5., 1 Pét. 2,21., Róm. 5,6., Róm. 5,7., Róm. 5,15., Róm. 8,34.
 14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
  Kol. 3,12., Kol. 1,8., Kol. 2,2., Fil. 1,9., 1 Kor. 13,4.
 15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
  Kol. 1,12., Kol. 2,7., Róm. 5,1., Róm. 12,5., Fil. 4,7., 1 Kor. 7,15., 1 Kor. 10,17.
 16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
  Kol. 3,15., Kol. 1,28., 2 Kor. 13,3., Róm. 8,11., 1 Thess. 5,14., Eféz. 5,19., 1 Kor. 14,15., 1 Kor. 14,26.
 17. És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
  Kol. 3,15., Kol. 3,16., Eféz. 5,20., Fil. 4,6., Fil. 2,11., Fil. 2,7., Fil. 4,2.
 18. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, a miképen illik az Úrban.
  Eféz. 5,22., 1 Kor. 14,34.
 19. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
  Eféz. 5,25., 1 Pét. 3,7.
 20. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
  Eféz. 6,1., Eféz. 6,3., Róm. 1,30.
 21. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
  Eféz. 6,4.
 22. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
  Kol. 3,11., Eféz. 6,5., 1 Pét. 2,18., 1 Kor. 1,26., Gal. 1,10.
 23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
  Eféz. 6,6., Gal. 1,10.
 24. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
  Kol. 1,12., Eféz. 6,8., Eféz. 1,11., Gal. 3,18., 1 Móz. 21,10., Róm. 12,11.
 25. A ki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.
  Eféz. 6,8., Eféz. 6,9., 2 Kor. 5,10., 5 Móz. 10,17., Gal. 2,6.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


Vissza