PÁL APOSTOLNAK A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.

 1. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért kik Laodiczeában vannak, és mindazokért, a kik nem láttak engem személy szerint e testben;
  Kol. 4,12., Kol. 4,16., Róm. 15,30., Jel. 3,14.
 2. Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,
  Kol. 1,26., Eféz. 4,2., Fil. 1,9.
 3. A melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
  Kol. 1,9., Péld. 2,3., Péld. 2,4.
 4. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel.
  1 Kor. 2,4.
 5. Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.
  1 Kor. 5,3., 1 Kor. 14,40., Csel. 16,5., 1 Pét. 5,9.
 6. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Ő benne,
  Kol. 1,5., Kol. 1,7., Fil. 4,9., Gal. 1,12., Eféz. 4,20., Fil. 2,11.
 7. Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.
  Eféz. 2,21., Eféz. 2,22., 1 Kor. 3,11.
 8. Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:
  Kol. 1,27., Kol. 2,2., Kol. 2,3., Kol. 2,4., Kol. 2,6., Kol. 2,14., Kol. 2,20., Kol. 2,23., Gal. 5,1., Eféz. 5,6., Gal. 1,12., 2 Thess. 3,6., Gal. 4,3., Gal. 4,9., Zsid. 5,12.
 9. Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,
  Kol. 1,15., Kol. 1,19., Ján. 1,1., Fil. 2,6., Fil. 3,21.
 10. És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;
  Ján. 1,18., Róm. 8,10., Róm. 8,11., 2 Kor. 3,17., 2 Kor. 4,7., Eféz. 3,19., Fil. 2,10.
 11. A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében;
  Kol. 1,13., Kol. 1,22., Kol. 2,15., Kol. 2,17., Eféz. 2,11., 5 Móz. 10,16., Róm. 2,28., Fil. 3,3., Róm. 7,22., 2 Kor. 5,3., 2 Kor. 5,4., Róm. 7,5., Róm. 7,14., Róm. 7,6., Róm. 7,23., Róm. 7,25., Róm. 8,3., Róm. 8,13., Róm. 6,11., Gal. 5,16., Gal. 5,17., Gal. 5,24., Eféz. 2,3., Kol. 3,5.
 12. Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból.
  Kol. 3,1., Róm. 6,3., Róm. 6,4., Róm. 6,8., Eféz. 2,5., Eféz. 2,6., Eféz. 1,9., Róm. 4,17., Róm. 4,26.
 13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
  Kol. 1,21., Kol. 1,27., Kol. 2,11., Kol. 2,12., Eféz. 2,1., Eféz. 2,5., Eféz. 2,6., 1 Kor. 15,54., 1 Kor. 15,57., Róm. 6,23.
 14. Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
  5 Móz. 27,26., Gal. 3,10., Gal. 5,3., Róm. 2,12., Róm. 3,19., Eféz. 2,15., Róm. 10,4., Gal. 3,13., 1 Pét. 2,24.
 15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.
  Gal. 3,19., Gal. 4,3., Luk. 11,21., Józs. 5,13., Zsolt. 68,18., Csel. 7,53., Mát. 12,29., Zsid. 2,2., Róm. 8,38., 1 Kor. 8,5., 2 Pét. 2,10., Júd. 1,8.
 16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
  Kol. 2,4., Kol. 2,8., Róm. 14,2., Róm. 14,3., Róm. 14,5., Róm. 14,6., Róm. 14,17., 3 Móz. 7,10., 3 Móz. 10,9., 4 Móz. 6,3., Jer. 35,8.
 17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
  Zsid. 8,5., Zsid. 10,1.
 18. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.
  1 Kor. 9,24., 1 Kor. 9,25., 2 Tim. 4,8., Jak. 1,12., 1 Pét. 5,4., Róm. 5,1., Róm. 5,2., Róm. 1,21., Róm. 1,28., Róm. 12,2., 2 Tim. 3,8.
 19. És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.
  Kol. 2,10., Kol. 1,18., Eféz. 4,15., Eféz. 4,16., Gal. 5,4., 1 Kor. 3,6., 1 Kor. 3,7., 1 Kor. 11,3., 1 Kor. 12,6.
 20. Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel:
  Kol. 3,1., Kol. 3,2., Kol. 2,8., Kol. 2,11., Kol. 2,12., Róm. 6,6., Gal. 1,4., Gal. 6,14., Fil. 3,20.
 21. Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd.
  Kol. 2,16., Kol. 2,23.
 22. (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint?
  1 Tim. 4,3., Mát. 15,9., Mát. 15,17., 1 Kor. 6,13., 1 Kor. 7,23., Ésa. 29,13., Ésa. 29,14.
 23. A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.
  Kol. 2,8., Kol. 2,16., Kol. 2,21., Kol. 1,9., 1 Kor. 1,22., Róm. 12,1., Róm. 12,2.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4.


Vissza