AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 1. Monda pedig a főpap: Vajjon így vannak-é hát ezek?
 2. Ő pedig monda: Férfiak, atyámfiai és atyák, halljátok meg! A dicsőségnek Istene megjelenék a mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában vala, minekelőtte Háránban lakott,
 3. És monda néki: Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jer arra a földre, a melyet mutatok néked.
  1 Móz. 12,1., 1 Móz. 12,3.
 4. Akkor kimenvén a Káldeusok földéből, lakozék Háránban: és onnét, minekutána megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, a melyen ti most laktok:
  1 Móz. 11,31., 1 Móz. 11,32.
 5. És nem adott néki abban örökséget csak egy lábnyomnyit is: és azt ígérte, hogy néki adja azt birtokul és az ő magvának ő utána, holott nem vala néki gyermeke.
  1 Móz. 12,7., 1 Móz. 13,15.
 6. Szólt pedig az Isten akképen, hogy az ő magva zsellér lészen idegen földön, és szolgálat alá vetik azt, és nyomorgatják, négyszáz esztendeig.
  1 Móz. 15,13., 1 Móz. 15,16.
 7. De azt a népet, melynek szolgálnak, én megítélem, monda az Isten: és ezek után kijőnek, és szolgálnak nékem e helyen.
  1 Móz. 15,14.
 8. És adta néki a körülmetélés szövetségét: és így nemzé Izsákot, + és körülmetélé őt nyolczadnapon; és Izsák Jákóbot, és Jákób a ++ tizenkét pátriárkhát.
  1 Móz. 17,9., 1 Móz. 17,10., 1 Móz. 21,2., 1 Móz. 21,4., 1 Móz. 25,21., 1 Móz. 25,26., 1 Móz. 29,31., 1 Móz. 29,35., 1 Móz. 30,5., 1 Móz. 30,24.
 9. A pátriárkhák pedig irígységből eladák Józsefet Égyiptomba; de Isten vele vala,
  1 Móz. 37,4., 1 Móz. 37,28.
 10. És megszabadítá őt minden nyomorúságából, és ada néki kedvességet és bölcseséget a Faraó előtt, Égyiptom királya előtt, ki őt Égyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatá.
  1 Móz. 41,38., 1 Móz. 41,44.
 11. Következék pedig éhség Égyiptom és Kanaán egész földére, és nagy nyomorúság; és nem találnak vala eledelt a mi atyáink.
 12. Mikor pedig meghallotta Jákób, hogy Égyiptomban van gabona, elküldé először a mi atyáinkat.
  1 Móz. 42,2., 1 Móz. 42,3.
 13. És második alkalommal fölismerék Józsefet testvérei, és a Faraó megtudá a József nemzetségét.
  1 Móz. 45,1., 1 Móz. 45,3.
 14. És József elküldvén, magához hívatá az ő atyját, Jákóbot, és egész hetvenöt lélekből álló nemzetségét.
  1 Móz. 46,27., 2 Móz. 1,5., 5 Móz. 10,22.
 15. Leméne azért Jákób Égyiptomba, és maghala + ő és a mi atyáink;
  1 Móz. 46,5., 1 Móz. 46,7., 1 Móz. 49,33., 2 Móz. 1,6.
 16. És elvitetének Sikembe, és helyheztetének a sírba, melyet Ábrahám vett vala ezüstpénzen, Emmórnak, a Sikem atyjának fiaitól.
  1 Móz. 23,16., 1 Móz. 33,19., 1 Móz. 50,13., Józs. 24,32.
 17. Mikor pedig elközelgetett az ígéretnek ideje, melyet Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnevekedék a nép és + megsokasodék Égyiptomban,
  1 Móz. 15,16., 2 Móz. 1,7., 4 Móz. 1,45., 4 Móz. 1,47.
 18. Mindaddig, mígnem más király támada, ki nem ismeri vala Józsefet.
  2 Móz. 1,8., 2 Móz. 1,22.
 19. Ez a mi nemzetségünkkel álnokul bánva nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben ne maradjanak.
 20. Akkor születék Mózes, és ékes vala az Isten előtt. Ez három hónapig atyja házában tartaték.
  2 Móz. 2,2., Zsid. 11,23.
 21. Mikor pedig kitétetett, a Faraó leánya felvevé, és felnevelé őt a saját fia gyanánt.
  2 Móz. 2,10.
 22. És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.
 23. Mikor pedig negyvenéves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atyjafiait, az Izráel fiait.
  2 Móz. 2,11., 2 Móz. 2,12.
 24. És mikor látta, hogy egyik bántalommal illettetik, megoltalmazá, és az égyiptomi embert megölvén, bosszút álla azért, a ki bosszúsággal illettetett.
 25. És azt gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik szabadulást; de azok nem értették meg.
 26. Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, és inté őket békességre, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti; miért illetitek egymást bosszúsággal?
  2 Móz. 2,13., 2 Móz. 2,14.
 27. De az, a ki felebarátját bántalmazta, elutasítá őt magától, mondván: Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk?
 28. Csak nem akarsz engem is megölni, miképen megöléd tegnap az égyiptomit?
 29. E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, a hol két fia születék.
  2 Móz. 2,15., 2 Móz. 2,21., 2 Móz. 2,22.
 30. És negyven esztendő elteltével megjelenék néki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában.
  2 Móz. 3,1., 2 Móz. 3,6.
 31. Mózes pedig mikor meglátta, elcsodálkozék a látáson. Mikor pedig oda méne, hogy megszemlélje, lőn az Úrnak szava ő hozzá:
 32. Én vagyok a te atyáidnak Istene, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene, és Jákóbnak Istene. Mózes pedig megrémülvén, nem meré megnézni.
  2 Móz. 3,6., 2 Móz. 3,15., 2 Móz. 3,16.
 33. Az Úr pedig monda néki: Oldozd le sarudat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.
  Józs. 5,15.
 34. Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Égyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam; most azért jőjj, elküldelek téged Égyiptomba.
  2 Móz. 3,7., 2 Móz. 3,10.
 35. Ezt a Mózest, a kit megtagadának, mondván: Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá? ezt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldé angyal keze által, a ki megjelent néki a + csipkebokorban.
  Csel. 7,27., 2 Móz. 3,2., 2 Móz. 3,10.
 36. Ez hozta ki őket, csodákat és jeleket tévén Égyiptomnak földében és a Verestengeren + és a pusztában negyven esztendeig.
  2 Móz. 7,10., 2 Móz. 7,12., 2 Móz. 7,20., 2 Móz. 14,21., 2 Móz. 14,28., 2 Móz. 15,25., 2 Móz. 17,5., 2 Móz. 17,6.
 37. Ez ama Mózes, ki az Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istentek, a ti atyátokfiai közül, mint engem: azt hallgassátok.
  5 Móz. 18,15., 5 Móz. 18,18.
 38. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő + igéket vőn, hogy nékünk adja;
  2 Móz. 20,21., 2 Móz. 34,28., 2 Móz. 34,32., 5 Móz. 32,47., Zsid. 4,12., 1 Pét. 1,23.
 39. A kinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívökben Égyiptom felé fordulának,
 40. Ezt mondván Áronnak: Csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak: mert ez a Mózes, ki minket Égyiptom földéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele.
  2 Móz. 32,1.
 41. És borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vivének a bálványnak, és gyönyörködének az ő kezeik csinálmányaiban.
  2 Móz. 32,2., 2 Móz. 32,6.
 42. Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva + a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza?
  Jer. 19,13., Róm. 1,25., Ámós. 5,25., Ámós. 5,27.
 43. Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl.
  3 Móz. 18,21., 3 Móz. 20,2., 1 Kir. 11,7., 2 Kir. 23,10.
 44. A bizonyságnak sátora a mi atyáinknál volt a pusztában, a mint parancsolta az, a ki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala.
  2 Móz. 25,40.
 45. Melyet a mi atyáink átvévén, be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiűzött az Isten a mi atyáink színe elől, mind a Dávidnak napjaiig;
  Józs. 3,13., Józs. 3,15.
 46. Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot + találhasson a Jákób Istenének.
  1 Sám. 13,14., 2 Sám. 7,2., 1 Krón. 17,1., Zsolt. 132,2., Zsolt. 132,5.
 47. Salamon építe pedig néki házat.
  1 Kir. 6,1., 2 Krón. 3,1.
 48. De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja:
  1 Kir. 8,27., 2 Krón. 6,18.
 49. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye?
  Ésa. 66,1., Ésa. 66,2.
 50. Nem az én kezem csinálta-é mindezeket?
 51. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen.
  5 Móz. 9,6., Ésa. 63,10., Jer. 6,10., Jer. 9,26.
 52. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá + lettetek;
  Mát. 5,12., Luk. 11,47., Luk. 11,51., Csel. 3,14., Csel. 3,15.
 53. Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg.
  Csel. 7,38., Gal. 3,19., Zsid. 2,2.
 54. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene.
 55. Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja + felől,
  Csel. 6,3., Csel. 6,5., Mát. 26,64., Márk. 14,62., Luk. 22,69., Róm. 8,34.
 56. És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.
 57. Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának;
 58. És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok + pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.
  3 Móz. 24,14., 3 Móz. 24,16., Csel. 6,13., 5 Móz. 17,7., Csel. 22,20.
 59. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!
  Zsolt. 31,6., Luk. 23,46.
 60. Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.
  Luk. 23,34., Mát. 5,44.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vissza