PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3.

 1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
  1 Thess. 4,16., 1 Thess. 4,17., Mát. 24,31., Zsid. 10,25.
 2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
  Mát. 24,6., 2 Thess. 2,15., 2 Thess. 3,17.
 3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  Eféz. 5,6., Mát. 24,4., Mát. 24,10., Mát. 24,11., 1 Tim. 4,1., 1 Ján. 2,18., Ján. 17,12.
 4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  Dán. 11,36., Ezék. 28,1., Ésa. 14,13., Ésa. 14,14.
 5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék.
  Csel. 17,1.
 6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog megjelenni.
 7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
  2 Thess. 2,3., 2 Thess. 2,4., Csel. 17,5., 1 Ján. 4,3., 1 Ján. 2,18.
 8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
  Ésa. 11,4., Csel. 19,15., Csel. 19,20.
 9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
  Mát. 24,24., Csel. 13,13., 5 Móz. 13,1., 5 Móz. 13,2.
 10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
  2 Kor. 2,15.
 11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  Róm. 1,21., Róm. 1,28., 1 Tim. 4,1., Ján. 5,43.
 12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
  Róm. 1,18., Róm. 1,32.
 13. Mi pedig mindenkor hálaadásaal tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
  2 Thess. 1,3., 2 Thess. 1,4., Eféz. 1,4., 1 Thess. 1,4.
 14. A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
  1 Thess. 1,5., 1 Thess. 2,12., Tit. 2,14.
 15. Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
  2 Thess. 3,6., 1 Kor. 11,2., 1 Thess. 4,12., 2 Tim. 3,14.
 16. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
  Ján. 3,16., Tit. 3,7., 1 Pét. 1,3.
 17. Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
  1 Thess. 3,13.

Fejezetek: 1, 2, 3.


Vissza