PÁL APOSTOLNAK TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;
 2. A idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.
 3. Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.
 4. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt.
 5. A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal.
 6. A bujálkodó pedig élvén megholt.
 7. És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek.
 8. Ha pedig valaki az övéiről és az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.
 9. Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen,
 10. A kinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.
 11. A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni:
 12. Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették.
 13. Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene.
 14. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.
  1 Kor. 7,9.
 15. Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz.
 16. Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek.
 17. A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak.
  Gal. 6,6.
 18. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás + a maga jutalmára.
  5 Móz. 25,4., Luk. 10,7.
 19. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.
  5 Móz. 17,6.
 20. A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.
 21. Kérve kérlek az Istenre és a Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból.
 22. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.
 23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből.
 24. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalóak, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is.
 25. Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Vissza