PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Annakokáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénében,
  Csel. 17,16.
 2. És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának hirdetésében, hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől;
  1 Thess. 3,6., 1 Thess. 1,1., Róm. 16,21., Csel. 14,22.
 3. Hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között; mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk.
  Eféz. 3,13., Jób. 4,5., Csel. 9,16., 2 Tim. 3,12.
 4. Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; a mint meg is történt, és tudjátok.
  Csel. 17,1., Csel. 17,5.
 5. Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk?
  1 Thess. 2,18., 2 Kor. 2,11., Fil. 2,16.
 6. Most pedig, a mikor megérkezett hozzánk Timótheus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképen mi is titeket;
  Csel. 17,15., Csel. 18,5., Csel. 1,3., 2 Thess. 1,11., 2 Thess. 3,5.
 7. Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által:
  1 Thess. 2,2., 2 Kor. 7,6.
 8. Mert szinte megelevenedtünk, ha ti erősek vagytok az Úrban.
  1 Móz. 45,27., 1 Kor. 16,13.
 9. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?!
  1 Thess. 2,19.
 10. Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orczátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait.
  1 Thess. 2,17., Róm. 1,10.
 11. Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
  1 Thess. 2,18.
 12. Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, a milyenek vagyunk mi is ti irántatok;
  1 Thess. 4,9., 1 Thess. 5,15., 2 Pét. 1,7.
 13. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.
  1 Thess. 5,23., Fil. 1,10., 1 Kor. 1,7., 2 Thess. 2,1., 2 Thess. 2,17., 1 Thess. 4,16., 1 Thess. 4,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza