PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 1. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, + az atyafi.
  Gal. 1,1., Csel. 18,17.
 2. Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Kriszus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:
  1 Kor. 6,11.
 3. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  2 Kor. 1,2., Róm. 1,7., Eféz. 1,2.
 4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,
  Eféz. 1,15., Eféz. 1,16., Róm. 1,8.
 5. Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden + ismeretben,
  Kol. 1,9., Kol. 1,11., Kol. 2,5., Kol. 2,7., 1 Kor. 12,8.
 6. A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.
  Róm. 1,16., 2 Kor. 1,21.
 7. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus + Krisztusnak megjelenését,
  Zsolt. 34,11., Fil. 3,20., Tit. 2,13.
 8. A ki meg is erősít titeket mindvégig + feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
  2 Kor. 1,21., Kol. 1,22., 1 Thess. 3,13., 1 Thess. 5,23.
 9. Hű az Isten, ki elhívott + titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,
  1 Thess. 5,24., Ján. 15,5., Róm. 8,16., Róm. 8,17.
 10. Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben + és ugyanazon véleményben.
  Fil. 3,16., Fil. 2,2., Fil. 2,3., Fil. 2,15., Fil. 2,16.
 11. Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
  Jak. 3,16.
 12. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, + én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
  1 Kor. 3,3., 1 Kor. 3,9., Csel. 18,24., Csel. 18,26.
 13. Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?
  Mát. 28,19.
 14. Hálákát adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust + és Gájust,
  Csel. 18,8., Róm. 16,23.
 15. Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.
 16. Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna.
  1 Kor. 16,15., 1 Kor. 16,17.
 17. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
  1 Kor. 2,4., 1 Kor. 2,13., 2 Pét. 1,16.
 18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, + kik megtartatunk, Istennek ereje.
  Róm. 1,16., 2 Kor. 4,3.
 19. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
  Ésa. 29,14.
 20. Hol a bölcs? + hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
  Jób. 12,17., Ésa. 33,18., Jób. 17,20.
 21. Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
  Mát. 11,25., Luk. 10,21., Róm. 1,19., Róm. 1,23.
 22. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
  Mát. 12,38., Ján. 4,48.
 23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, + a görögöknek pedig bolondságot;
  1 Kor. 2,2., Mát. 11,16., Ján. 6,61., Róm. 9,32., Luk. 2,34., 1 Kor. 2,14.
 24. Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek + bölcseségét.
  Róm. 1,16., 1 Kor. 1,30., Kol. 2,3.
 25. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
 26. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
  Mát. 11,25., Ján. 7,48., Jak. 2,5.
 27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
 28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
 29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
  Róm. 3,27., Eféz. 2,9.
 30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül + és váltságul:
  Jer. 23,5., Jer. 23,6., Róm. 4,25., 2 Kor. 5,21., Ján. 17,19.
 31. Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
  Ésa. 65,16., Jer. 9,23., Jer. 9,24., 2 Kor. 10,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.


Vissza