JÁNOS APOSTOLNAK KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.

 1. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
  Róm. 8,34., Zsid. 7,25.
 2. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész + világért is.
  1 Ján. 4,10., Róm. 3,25., Kol. 1,20., Ján. 4,42.
 3. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
  Ján. 13,34., Ján. 13,35.
 4. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
  1 Ján. 1,6., 1 Ján. 1,8., 1 Ján. 4,20.
 5. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
  1 Ján. 4,12., 1 Ján. 4,13., Ján. 13,35., Ján. 14,21., Ján. 14,23.
 6. A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, + a mint ő járt.
  Ján. 15,4., Ján. 15,5., Ján. 13,15., Ján. 13,34.
 7. Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; + a régi parancsolat az íge, a melyet hallottatok kezdettől fogva.
  3 Móz. 19,18., 1 Ján. 3,11., 2 Ján. 1,5.
 8. Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség + szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik.
  Ján. 13,34., Róm. 13,12., Eféz. 5,8., Ján. 1,4., Ján. 1,9., Ján. 8,12.
 9. A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van.
  1 Ján. 3,14., 1 Ján. 3,15.
 10. A ki szereti az ő atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra + való.
  1 Ján. 3,14., Róm. 14,13.
 11. A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová + megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.
  1 Ján. 3,14., Ján. 12,35.
 12. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.
  Luk. 24,47., Csel. 2,38., Csel. 4,12., Csel. 13,38.
 13. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.
 14. Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.
  Ján. 1,1.
 15. Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
  Mát. 6,24., Luk. 16,13., Jak. 4,4.
 16. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
 17. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát + cselekszi, megmarad örökké.
  1 Kor. 7,31., Jak. 1,10., Jak. 4,14., 1 Pét. 1,24., 1 Pét. 1,25., 2 Pét. 3,10., Mát. 7,21.
 18. Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
  Mát. 24,5., Mát. 24,24., Csel. 20,29., 2 Thess. 2,3., 2 Ján. 1,7.
 19. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.
  Csel. 20,30.
 20. És néktek kenetetek van a Szenttől, és + mindent tudtok.
  2 Kor. 1,21., Ján. 14,26.
 21. Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, a mi hazugság.
 22. Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.
  1 Ján. 4,3., 2 Ján. 1,7.
 23. Senkiben nincs meg az Atya, a ki tagadja a Fiút. A ki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan.
  1 Ján. 4,15., Ján. 5,23.
 24. A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.
 25. És az az ígéret, a melyet ő ígért nékünk: az örök élet.
 26. Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.
 27. És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy + valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
  1 Ján. 2,20., Ján. 14,26., Ján. 16,13., Jer. 31,34.
 28. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
 29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy a ki az igazságot cselekszi, az mind tőle született.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5.


Vissza