MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 1. Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával verjék arczul Izráel biráját!
 2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
  Mát. 2,6.
 3. Azért odaadja őket, míg a szűlő szűl, + de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz.
  Ésa. 7,17., Ésa. 7,25., Ésa. 7,14., Ezék. 37,19., Ezék. 37,24.
 4. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.
 5. És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút.
 6. És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assiriustól, ha a mi földünkre eljő és a mi határunkba lép.
 7. És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.
 8. És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson.
 9. Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.
 10. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi-szekereidet.
 11. És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet.
 12. És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek néked.
 13. És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.
 14. És kiszaggatom a te berkeidet közüled és elpusztítom a te városaidat.
 15. És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, a kik nem engedelmeskedtek.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


Vissza