JÓZSUÉ KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

 1. A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.
  4 Móz. 34,3.
 2. Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.
 3. És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;
 4. Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
 5. Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.
 6. És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.
  Józs. 18,17.
 7. És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.
  Józs. 18,16.
 8. Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.
  Józs. 18,16.
 9. És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.
  Józs. 15,60.
 10. Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth-Semesnek és átmegy Timnának.
 11. Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
 12. A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.
  4 Móz. 34,6.
 13. Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront.
  Józs. 14,13.
 14. És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
  Bir. 1,10., Bir. 1,20.
 15. És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.
 16. És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.
  1 Sám. 17,25.
 17. Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
  Bir. 1,12., Bir. 1,14., Bir. 3,9.
 18. És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?
 19. Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.
 20. Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
 21. A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;
 22. Kina, Dimóna és Adada;
 23. Kedes, Hásor és Ithnán;
 24. Zif, Télem és Bealóth;
 25. Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;
 26. Amam, Séma és Móláda;
 27. Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;
 28. Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;
 29. Baála, Ijjim és Eczem;
 30. Elthólád, Keszil és Hormah;
 31. Siklág, Madmanna és Szanszanna;
 32. Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.
 33. A síkságon; Esthaól, Czórah és Asnáh;
  Bir. 13,25.
 34. Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;
 35. Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
 36. Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.
 37. Senán, Hadása és Migdal-Gad;
 38. Dilán, Miczpe és Jokteél;
 39. Lákis, Boczkát és Eglon;
 40. Kabbon, Lahmász és Kitlis;
 41. Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.
 42. Libna, Ether és Asán;
 43. Jifta, Asná és Neczib;
 44. Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.
  Józs. 19,29.
 45. Ekron, ennek mezővárosai és falui.
  1 Sám. 5,10.
 46. Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.
 47. Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
  4 Móz. 34,6.
 48. A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;
 49. Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;
 50. Anáb, Estemót és Anim;
 51. Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.
 52. Aráb, Dúma és Esán;
 53. Janum, Béth-Tappuah és Aféka;
 54. Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.
 55. Maón, Karmel, Zif és Júta;
 56. Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
 57. Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.
 58. Halhul, Béth-Czúr és Gedor;
 59. Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.
 60. Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.
 61. A pusztában: Béth-Arabá, Middin és Szekáka;
 62. Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.
 63. De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.
  2 Sám. 5,6., 2 Sám. 5,8.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.


Vissza