EZSDRÁS KÖNYVE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 1. És mikor imádkozék Ezsdrás és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének ő hozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen.
  Ezsdr. 9,3., Ezsdr. 9,5.
 2. És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül: mindazáltal van reménysége Izráelnek, mind e mellett is!
 3. Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akaratja szerint, a kik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk!
  Ezsdr. 9,4., 5 Móz. 7,3.
 4. Kelj fel! mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk: légy erős és láss hozzá!
 5. Fölkele annakokáért Ezsdrás és megesketé a papoknak, a Lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni; és megesküvének.
  Ezsdr. 10,1.
 6. És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.
 7. És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, a kik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek;
 8. Valaki pedig el nem jön harmadnapra, a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből.
  3 Móz. 27,28.
 9. Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilenczedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piaczán, aggódván e dolog és az esőzések miatt.
  Ezsdr. 3,1., Nehem. 8,1., 2 Móz. 12,2., 1 Sám. 12,18.
 10. Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét;
  Ezsdr. 9,6., 5 Móz. 7,3.
 11. Annakokáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akaratja szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől.
 12. És felele az egész gyülekezet, és monda felszóval: Ekképen a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk!
 13. De e nép igen sok és az esős idő miatt kivül nem állhatunk; annak felette ez nem egy, sem nem két napi munka, mert sokan vagyunk, a kik vétkeztünk e dologban;
 14. Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, a ki idegen feleséget vett magának, városonként jőjjön elő bizonyos időben s velök a városoknak vénei és birái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!
 15. Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és Mésullám és Sabbethai, a Léviták támogaták őket.
 16. És cselekedének ekképen azok, a kik a rabságól hazajöttek; és választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, s mindnyájok nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot;
 17. És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, a kik idegen feleséget vettek vala magoknak, az első hónak első napjáig.
 18. Találtatának pedig a papok fiai közül a kik idegen feleségeket vettek vala magoknak, Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja;
  Ezsdr. 2,36., Ezsdr. 2,39.
 19. És kezöket adák, hogy elbocsátják feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért;
  2 Kir. 10,15., 2 Krón. 30,8., Ezék. 17,18., 3 Móz. 5,1., 3 Móz. 7,1., 3 Móz. 7,7., Siral. 5,6.
 20. Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja.
 21. Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia,
 22. Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza;
  Ezsdr. 2,36., Ezsdr. 2,39., Nehem. 8,4., Nehem. 10,2., Nehem. 10,9.
 23. Továbbá a Léviták közül: Józabád, Simei és Kélája. (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer;
  Ezsdr. 2,40., Nehem. 8,7., Nehem. 10,11.
 24. Az énekesek közül pedig: Eliásib, s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri;
  Ezsdr. 2,41.
 25. Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramina, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;
 26. Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija;
 27. Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;
 28. Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai;
 29. Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth;
 30. Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manasse;
 31. A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon;
 32. Benjámin, Mallukh, Semarja;
 33. Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manasse, Simei,
 34. Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél;
 35. Benája, Bédéja, Keluhu;
 36. Vanja, Merémóth, Eliásib;
 37. Mattánia, Mattenai és Jaaszái;
 38. Báni, Binnui, Simei;
 39. Selemia, Náthán és Adája;
 40. Makhnadbai, Sásai, Sárai;
 41. Azareél, Selemia és Semária;
 42. Sallum, Amaria, József:
  Ezsdr. 2,3.
 43. A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.
 44. Mindezek idegen feleségeket vettek vala magoknak. És valának e feleségek között olyanok is a kik már fiakat szültek.
  Nehem. 13,23.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.


Vissza