MÓZES ELSŐ KÖNYVE A TEREMTÉSRŐL

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

 1. Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.
 2. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
  1 Krón. 1,5.
 3. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
 4. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
 5. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
 6. Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
  1 Krón. 1,8.
 7. Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
 8. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
  1 Krón. 1,10.
 9. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.
 10. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.
 11. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
 12. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.
 13. Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
 14. Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
 15. Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.
 16. Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.
 17. Khivveust, Harkeust, és Szineust.
 18. Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
 19. Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh és Czeboim felé menve Lésáig.
 20. Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.
 21. Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
 22. Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
  1 Krón. 1,17.
 23. Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
 24. Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
  1 Krón. 1,18.
 25. Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
 26. Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.
 27. Hadórámot, Úzált és Dikláth.
 28. Obált, Abimáélt és Sébát.
 29. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.
 30. És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
 31. Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.
 32. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.


Vissza