Az új fordítású Biblia revíziója

A protestáns új fordítású Biblia szövegét gondozó Magyar Bibliatársulat Alapítvány 2005. december 6-i Közgyűlésén úgy határozott, hogy megkezdi egy újabb, átdolgozott bibliakiadás előmunkálatait. 2006-ban megkezdődött az észrevételek gyűjtése, 2009-ben pedig a beérkezett észrevételek rögzítése és értékelése. Ezzel elindult a bibliarevíziós folyamat, amely jelenleg a Bibliatársulat szolgálatának legfontosabb tevékenysége. Az új kiadás várhatóan 2014-ben jelenik meg.

  Az új kiadás szükségessége

Az új fordítású Biblia revíziójaA bibliafordítás szakértői szerint általában nemzedékenként egyszer felül kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló és naponként használatos bibliafordítás nem szorul-e revízióra, javításra. Az 1990-es revideált kiadás megjelenése óta eltelt több mint húsz év során számos észrevételt kaptunk a fordítás szövegével kapcsolatban, emellett mi magunk is folyamatosan számon tartjuk a felismert nyomdai és egyéb hibákat, egzegetikai-fordítási alternatívákat, vagy a lap alján közölt jegyzetanyagban végrehajtandó változtatásokat.

A Magyar Bibliatársulat tagegyházai által ráruházott kötelessége, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az általa fordított és kiadott Biblia minden tekintetben a lehető legjobb legyen. Célunk egy olyan bibliakiadás elkészítése, amelyre bizalommal támaszkodhatnak a 21. században új misszió feladatok előtt álló tagegyházaink.

  A revíziós munkafolyamat

A bibliarevíziós munkáért az úgynevezett Szöveggondozó Bizottság felel. Ennek tagjai a tagegyházaink lelkészképző intézeteinek tanszékvezető biblikus tanárai. Ez a testület - mint egyfajta "legfőbb döntéshozó fórum" - dönt az új bibliakiadás szövegével kapcsolatos általános, vagy nehezebb kérdésekben.

A feladat gyakorlati lebonyolításával egy négytagú - református, evangélikus és adventista teológusokból álló - bizottságot bíztak meg. A revizorok - mindamellett, hogy megőrzik a bibliai szöveg tagolását és ragaszkodnak az emelkedett, mai beszélt köznyelvi szinthez - igyekeznek javítani a fordítás egységességén és következetességén, javítják a felismert nyomdahibákat és az esetleges fordítási tévedéseket, az archaikus, ma már nem használatos kifejezéseket pedig igyekeznek újakkal kiváltani. Munkájuk során figyelembe veszik a Bibliatársulathoz 2008 végéig beérkezett több mint húszezer olvasói észrevételt és javaslatot is.

A revízió folyamatát a Bibliatársulat főtitkára koordinálja. Az ő feladata emellett tartani a kapcsolatot a Bibliatársulatok Világszövetségének (UBS) szakmai "minőségellenőrzését" garantáló fordítási konzultánsokkal. A folyamatban igen fontos szerep jut a nyelvi lektornak is, aki folyamatosan dolgozik a próbakiadásban már megjelent könyvek szövegén.

  Próbakiadások az interneten

 A revízió során elkészült könyveket folyamatosan publikáljuk az interneten, bizonyos időközönként pedig egyházi lapok mellékleteiben is. Ezek a próbakiadások még nem a végleges szöveget tartalmazzák, inkább csak 90%-os befejezettségűnek tekinthetők. Egyrészt nyelvi lektorálásuk, azaz a magyar helyesírás és a stilisztika szabályai szerinti ellenőrzésük folyamatosan zajlik, másrészt pedig a munkának ebben a szakaszában is számítunk az olvasói észrevételekre. Az első próbakiadások megjelenése óta több tucatnyi levelet kaptunk már. Az ezekben megfogalmazott, illetve az ezután beérkező megjegyzéseket is gondosan mérlegelni fogjuk, és amelyeket jogosnak találunk, azokat érvényesítjük.

 A 2010 óta megjelent próbakiadások megtekinthetők pdf formátumban honlapunkon, illetve a Bibliatársulat tagegyházainak weboldalain.

Az eddig megjelent próbakiadások

Az Ószövetség könyvei


pdf document Mózes első könyve pdf document Mózes második könyve pdf document Mózes harmadik könyve
pdf document Mózes negyedik könyve pdf document Mózes ötödik könyve
pdf document Józsué könyve pdf document A bírák könyve pdf document Ruth könyve
pdf document Sámuel első könyve pdf document Sámuel második könyve
pdf document A királyok első könyve pdf document A királyok második könyve
pdf document A krónikák első könyve pdf document A krónikák második könyve
pdf document Ezsdrás könyve pdf document Nehémiás könyve pdf document Eszter könyve
pdf document Jób könyve pdf document A zsoltárok könyve pdf document A példabeszédek könyve
pdf document A prédikátor könyve pdf document Énekek éneke pdf document Ézsaiás próféta könyve
pdf document Jeremiás próféta könyve pdf document Jeremiás siralmai pdf document Ezékiel próféta könyve
pdf document Dániel próféta könyve pdf document Hóseás próféta könyve pdf document Jóel próféta könyve
pdf document Ámósz próféta könyve pdf document Abdiás próféta könyve pdf document Jónás próféta könyve
pdf document Mikeás próféta könyve pdf document Náhum próféta könyve pdf document Habakuk próféta könyve
pdf document Zofóniás próféta könyve pdf document Haggeus próféta könyve pdf document Zakariás próféta könyve
pdf document Malakiás próféta könyve

Az Újszövetség könyvei


pdf document Máté evangéliuma pdf document Márk evangéliuma
pdf document Lukács evangéliuma pdf document János evangéliuma
pdf document Az apostolok cselekedetei pdf document Pál levele a rómaiakhoz
pdf document Pál első levele a korinthusiakhoz pdf document Pál második levele a korinthusiakhoz
pdf document Pál levele a galatákhoz pdf document Pál levele az efezusiakhoz
pdf document Pál levele a filippiekhez pdf document Pál levele a kolosséiakhoz
pdf document Pál első levele a thesszalonikaiakhoz pdf document Pál második levele a thesszalonikaiakhoz
pdf document Pál első levele Timóteushoz pdf document Pál második levele Timóteushoz
pdf document Pál levele Tituszhoz pdf document Pál levele Filemonhoz
pdf document A zsidókhoz írt levél pdf document Jakab levele
pdf document Péter első levele pdf document Péter második levele
pdf document János első levele pdf document János második levele
pdf document János harmadik levele pdf document Júdás levele
pdf document A jelenések könyve

Az új fordítású Biblia revíziója - Magyar Bibliatársulat

Új fordítású revideált BIBLIA 2014
Revideált Károli BIBLIA 2014

Vissza